Amservi privaatsuspoliitika

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Amserv Grupi AS ja meie gruppi kuuluvad ühingud (Amserv Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (edaspidi Amserv või meie) või teatud juhul meie koostööpartnerid töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie esindusi või veebilehti või puutute meiega muul viisil kokku.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee.

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1. MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute (või meie koostööpartner, kui see on eraldi käesolevas privaatsuspoliitikas vastavalt kirjas).

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kui pöördute Amservi poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest või muust suhtest Teie ja Amservi vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • vanus, sugu, Amservi osutatud teenuste ajalugu ning ostuajalugu;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 • sõiduki info (nt sõiduki mark, mudel, hind, lisavarustus või muu lepingus toodud info, samuti sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed nagu üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ja pistikhübriidi puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimine; samuti nt tehnoülevaatuse aeg, hooldusvälba aeg, liisingu lõppemise aeg);
 • muud isikuandmed, kui see on vajalik meie õiguste rakendamiseks või kohustuste täitmiseks (sh erandina võime töödelda ka terviseandmeid, kui meil on vastav õiguslik alus).

Amservil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel. Amserv ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.
 

3. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Amserv töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel: 

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • pakkumised: kliendile otseturunduslike ja personaliseeritud reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud (personaliseeritud pakkumiste tegemisteks võime töödelda Teie isikuandmeid, sh nime, vanust, sugu, Amservi osutatud teenuste ajalugu, ostuajalugu ja sõiduki infot. Sealjuures kinnitame Teile, et antud viisil andmete töötlemine ei too kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi ega avalda Teile mistahes märkimisväärset mõju);
 • turundusuuringud: turundusuuringute läbiviimine (sealhulgas turundusuuringutega seotud küsitlused ja küsitlused turundusliku või reklaamsisuga, mis on seotud kliendi, kliendi sõiduki ja/või Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenustega, samuti kliendi huvide, eelistuste ja ootustega, ning nende jälgimine kliendi tagasiside saamiseks), kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine Amservi õigustatud huvi alusel (Amservil on õigustatud huvi kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks ning sellel otstarbel Teiega kontakteerumiseks, et pakkuda Teile kõrgetasemelist teenust. Teil on alati võimalus paluda isikuandmete töötlemise lõpetamist sellel eesmärgil, näiteks vajutades vastavat nuppu e-kirja lõpus või võttes Amserviga ühendust);
 • meeldetuletused: kliendile teabe saatmine, mis võib sisaldada kliendi sõidukiga seotud turunduslikku sisu (sealhulgas teabe saatmine uue sõiduki staatuse kohta ja sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, tootja aeguma hakkavatest pakkumistest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest), kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • ürituste kutsed: kliendile Amservi ja Amservi koostööpartnerite ürituste kutsete saatmine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine. Samuti töötleme EL määruse 2021/392 alusel sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (üldine kütusekulu ja läbitud vahemaa ning pistikhübriidide puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimise andmed) ja edastame need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (kes võtavad need vastu vastutavate töötlejatena) vastavalt eelviidatud määruses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks. Juhul, kui Te ei nõustu sellisel viisil andmete töötlemisega, sh antud andmete edastamisega, on Teil õigus sellest keelduda tehes vastava märke tööde teostamise kokkulepe dokumendil;
 • Amservi õigustatud huvi alusel kliendi isikuandmete töötlemine andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks ning koostööpartneritele (Toyota Baltic AS ja Toyota Motor Europe NV/SA) edastamiseks. Amservi õigustatud huvi on tõhusalt suhelda klientidega ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest;
 • muu Amservi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.


4. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate kleebistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Amservi õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Amservi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitikas peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Amservil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES

Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.

Kandidaadi andmetega saavad Amservis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Amservi volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Amserv töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Amservi vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Amserv töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Amservi töötajate privaatsuspoliitikas.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

6. AMSERVI VEEBILEHED JA E-TEENUSED

Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Amservi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Amservi teenuste kasutamiseks, näiteks hoolduse, tehnoülevaatuse, rehvivahetuse, remondi, autopesu või muu teenuse aega, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Amservi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Teie sõiduki kohta (registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Amservile edastate.

Amservi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Amservi e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid: 

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Amservi veebilehe külastamise ajad;
 • Amservi veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Amservi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Amserv ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Amservi veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Amserv iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. 


7. TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Teie sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Amservi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

8. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL

Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.

Sellistel üritustel Amservi poolt tehtud fotod või muud salvestised on Amservi omand ja Amserv võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.

Amservi poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestama, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

  
9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Amserv võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Amserviga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Amservi vahelisi suhteid;  
 • Amservi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks autotootjatele maaletoojatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Amservi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Amserv edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile (EL määruse 2021/392 alusel juriidilise kohustuse täitmiseks);
 • muudele Amservi volitatud töötlejatele.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 
 

10. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Amserv säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Amservi õigustatud huvist tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast andmete kogumist, kui neid ei ole enam muul eesmärgil vaja;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta viimase päringu tegemisest;
 • Muude päringute, kaebuste ja vaidlustega seotud andmeid säilitame kuni 10 aastat pärast vastava päringu, kaebuse või vaidluse lahendamist;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva;
 • Nõusoleku alusel otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks, kliendi sõidukiga seotud teabe saatmiseks ja ürituste kutsete saatmiseks säilitame isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat nõusoleku saamisest või kuni Teie poolt nõusoleku tagasi võtmiseni (emb-kumb juhtub varem);
 • Sõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid (mida töötleme EL määrusest 2021/392 tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks) säilitame üksnes nii kaua, kui on vaja, et need andmed Euroopa Majanduspiirkonnale ja Euroopa Komisjonile edastamiseks ette valmistada. Pärast edastamist need andmed kustutatakse;

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse (või anonümiseeritakse). Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

11. TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Amserv tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Amservil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Amserv Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Amservilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Amservile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Amserv kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Amserv piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Amserv ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Amservile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Amserv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Amservi õigustatud huvid või Amservi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik. 

12. ANDMETE TÖÖTLEMINE MEIE KOOSTÖÖPARTNERITE POOLT

Kui Te annate oma nõusoleku järgmisteks toiminguteks, siis tähendab see seda, et Teie antud nõusoleku alusel töötlevad lisaks Amservile Teie isikuandmeid vastaval eesmärgil ka Toyota Motor Europe ja Toyota Baltic AS vastutavate töötlejatena, kellele Amserv Teie isikuandmeid edastab:

 • pakkumised: otseturunduslike ja personaliseeritud reklaampakkumiste tegemine;
 • kliendirahulolu-uuringud: turundusuuringute läbiviimine (sealhulgas turundusuuringutega seotud küsitlused ja küsitlused turundusliku või reklaamsisuga, mis on seotud Teie, Teie sõiduki ja/või Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenustega, samuti Teie huvide, eelistuste ja ootustega, ning nende jälgimine Teie tagasiside saamiseks);
 • meeldetuletused: teabe saatmine, mis võib sisaldada Teie sõidukiga seotud turunduslikku sisu (sealhulgas teabe saatmine sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, tootja aeguma hakkavatest pakkumistest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest);
 • ürituste kutsed: Amservi ja Amservi koostööpartnerite ürituste kutsete saatmine.

Kui Te annate selleks nõusoleku, siis töötlevad Teie sõiduki tehnilisi andmeid (nt Teie sõiduki seisukorda) Teie nõusoleku alusel Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ja Toyota Motor Corporation vastutavate töötlejatena ning samuti tehnilised partnerid (loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients), kes tegutsevad volitatud töötlejatena. Andmete töötlemise eesmärgiks on teostada kvaliteedi- ning uurimis- ja arendustegevusi toodete ja teenuste täiustamiseks.

Teie isikuandmeid, mida töödeldakse õigustatud huvi alusel andmebaasis salvestatud andmete rühmitamiseks, de-dubleerimiseks ja konsolideerimiseks, kogub Amserv ning edastab Toyota Baltic AS-le, kes on antud andmete vastutav töötleja ning kes edastab andmed Toyota Motor Europe NV/SA-le, kes on antud juhul andmete volitatud töötleja. Õigustatud huvi andmete töötlemiseks on tõhusalt suhelda Teie kui Amservi ja Amservi koostööpartnerite kliendiga ja saada struktureeritud ülevaade kõikidest kliendiandmetest.

Käesolevas peatükis 12 sätestatud andmeid töödeldakse ainult nii kaua, kui see on vastava tegevuse jaoks vajalik ning maksimaalselt vastavalt peatükis 10 sätestatud tähtaegadele. Nõusoleku vastavate andmete töötlemiseks küsib Teie käest Amserv eelnimetatud vastutavate töötlejate eest ja nimel. Kui olete nõusoleku andnud, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates vastavasisulise soovi e-posti aadressile andmekaitse@amserv.ee (see on ühtlasi antud vastutavate töötlejate kontaktaadress).

Käesolevas peatükis 12 sätestatud andmete töötlemisele ülejäänud Amservi privaatsustingimuste peatükid ei kohaldu, kuid täiendavat infot eelkirjeldatud isikuandmete töötlemise kohta leiab vastutavate töötlejate veebilehtedelt ehk https://www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy (Toyota Motor Europe), https://www.toyota.ee/legal/privacy-policy (Toyota Baltic AS) ja https://global.toyota/en/privacy-notice/ (Toyota Motor Corporation) ning https://toyotaconnected.eu/privacy-policy/ (Toyota Connected Europe).

13. MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

14. KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Amserv Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Amserviga ühendust posti või e-posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS

Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti

E-post: info@amserv.ee

Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: andmekaitse@amserv.ee

Leht uuendatud: 05.06.2023

Eelmise kehtiva privaatsuspoliitika dokumendiga saate tutvuda SIIN


Политика конфиденциальности Amserv

ВВЕДЕНИЕ

Мы рады приветствовать Вас в разделе, где мы ознакомим Вас с политикой конфиденциальности Amserv Grupр AS (регистрационный код 10095579, месторасположение Пярнуское ш. 232, Таллинн, сайт www.amserv.ee). Amserv Grupi AS уважает конфиденциальность своих клиентов и всех других лиц, с чьими данными мы контактируем, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить защиту и безопасную обработку данных.

В настоящей политике конфиденциальности мы опишем, как входящие в Amserv Grupi AS и в нашу группу объединения (Amserv Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (в дальнейшем "Amserv" или "мы"), или, в некоторых случаях, наши партнеры по сотрудничеству, обрабатывают Ваши личные данные, если Вы обращаетесь к нам, заключаете с нами договора, участвуете в конкурсе на рабочие места у нас, посещаете наши представительства или сайты или иным образом связываетесь с нами.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Время от времени Amserv может вносить изменения в политику конфиденциальности. Последняя версия политики конфиденциальности опубликована на сайте Amserv www.amserv.ee и www.amservauto.ee

Обращаем Ваше внимание на то, что русский перевод данной политики конфиденциальности носит информативный характер. В случае противоречий с текстом на эстонском языке следует применят текст политики конфиденциальности на эстонском языке.

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите подать заявку, смело обращайтесь в Amserv, используя приведенные в разделе "Контакт" контактные данные. 

1. ПОНЯТИЯ

Личные данные — любые данные об установленном или устанавливаемом физическом лице.

Обработка — любое действие, совершаемое с личными данными, например, сбор, сохранение, изменение, использование, просмотр, удаление и уничтожение.

Субъект данных — это физическое лицо, чьи личные данные обрабатываются. Субъектами данных могут быть, например, клиенты Amserv — физические лица, пользователи сайтов или иные лица, которые обращаются к Amserv. В политике конфиденциальности субъекты данных называются "Вы" или "клиент".

Ответственный обработчик — это лицо, которое определяет цели и средства обработки личных данных и, прежде всего, отвечает за то, чтобы обработка личных данных происходила легитимно и были обеспечены все права субъектов данных. В значении политики конфиденциальности ответственным обработчиком Ваших данных является Amserv Grupi AS или иное предприятие, входящее в концерн Amserv , к которому Вы обращаетесь в конкретном случае (или наш  партнер по сотрудничеству, если это отдельно согласно указано в настоящей политике конфиденциальности). 

2. КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ?

Если Вы обратитесь в Amserv для получения услуги или покупки товара, мы должны обработать о Вас данные, которые включает и личные данные. Личные данные, которые мы обрабатываем о Вас, зависят от конкретных договорных или додоговорных или иных отношений между Вами и Amserv. Личные данные, которые мы обрабатываем о Вас, могут содержать следующие данные:

 • имя и фамилия;
 • личный код или дата рождения;
 • данные удостоверения личности;
 • возраст, пол, история предоставленных услуг Amserv и история покупок;
 • контактные данные (адрес, эл.почта, номер телефона);
 • прочая связанная с договором информация (время заключения договора, цена, информация об оплате или иная приведенная в договоре информация);
 • информация о транспортном средстве (например марка машины, модель, цена, дополнительное оборудование или иная приведенная в договоре информация, а также данные о выбросах CO2 и потреблении энергии транспортным средством, такие как общий расход топлива и пройденное расстояние а в случае подключаемых гибридов — пройденное расстояние с электродвигателем и потребление электроэнергии; а также, например, время технического осмотра, время межсервисного интервала, время окончания лизинга);
 • иные личные данные если это необходимо для реализации наших прав или выполнения наших обязательств (в том числе, в виде исключения, мы также можем обрабатывать данные о здоровье, если у нас есть соответствующее законное основание).

У Amserv есть право проверить правильность предоставленных Вами личных данных, а также собрать о Вас дополнительные данные из открытых источников, например, действительность прав на управление транспортным средством при заключении договора на тест-драйв. Amserv ни в коем случае не собирает о Вас данные из закрытых источников. 

3. В КАКИХ ЦЕЛЯХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?

Amserv обрабатывает личные данные клиента в связи с выполнением договора в следующих целях:

 • установление личности клиента с целью выполнения и обеспечения договора;
 • общение с клиентом с целью выполнения и обеспечения договора;
 • ответ на запросы и заявки клиента;
 • предложения: составление и отправка клиенту рекламных предложений прямого маркетинга и персонализированных рекламных предложений, если клиент дал на это свое согласие (чтобы делать персонализированные предложения, мы можем обрабатывать Ваши личные данные, включая имя, возраст, пол, историю услуг, предоставляемых Amserv, историю покупок и информацию о транспортном средстве. В то же время мы заверяем Вам, что обработка данных таким образом не приведет к юридическим последствиям в отношении Вас и не окажет на Вас какого-либо существенного влияния);
 • маркетинговые исследования: проведение маркетинговых исследований (в том числе опросов, связанных с маркетинговыми исследованиями, и опросов с маркетинговым или рекламным содержанием, касающихся клиента, транспортного средства клиента и/или продуктов и услуг Amserv и партнеров по сотрудничеству Amserv, а также интересов, предпочтений и ожиданий клиента, а также мониторинг их для получения отзывов клиентов), если клиент дал на это свое согласие;
 • проведение исследований по лояльности клиентов на основании оправданного интереса Amserv (Amserv имеет оправданный интерес для проведения исследований по лояльности клиентов, а также обращения к Вам в этих целях, чтобы предложить Вам высококачественную услугу. Вы всегда можете попросить прекратить обрабатывать личные данные в этой цели, например, нажав соответствующую кнопку в конце эл.письма или связавшись с Amserv):
 • напоминания: отправка информации клиенту, которая может включать маркетинговый контент, связанный с транспортным средством клиента (в том числе отправка информации о статусе нового транспортного средства и вопросах эксплуатации и обслуживания транспортного средства, которые необходимы исходя из требований производителя, истекающих предложений производителя, правовых актов, требований обеспечения безопасности клиента и безопасности на дороге), если клиент дал на это свое согласие;
 • приглашения на мероприятия: отправка клиенту приглашений на мероприятия Amserv и партнеров по сотрудничеству Amserv, если клиент дал на это согласие;
 • составление и отправка счетов клиенту;
 • управление и анализ базы клиентов, чтобы улучшить доступность, выбор, качество и пр. товаров и услуг, делать своим клиентам всегда лучшие предложения;
 • выполнение законных обязательств, например, выполнение обязанности по ведению бухгалтерского учета. Мы также обрабатываем данные о выбросах CO2 и потреблении энергии транспортными средствами на основе Регламента ЕС 2021/392 (общий расход топлива и пройденное расстояние, а в случае подключаемых гибридов — пройденное расстояние электродвигателем и данные о потреблении электроэнергии) и передаем эти данные в Европейскую экономическую зону и Европейской Комиссии (которые получают их в качестве ответственных обработчиков) в соответствии с юридическим обязательством, предусмотренным в вышеупомянутом регламенте. В случае, если Вы не согласны на обработку данных таким способом, в том числе на передачу указанных данных, Вы вправе отказаться от этого, сделав соответствующую отметку в договоре на выполнение работ;
 • обработка личных данных клиента на основании оправданного интереса Amserv для группировки, де-дупликации и консолидации данных, хранящихся в базе данных, и для передачи партнерам по сотрудничеству (Toyota Baltic AS и Toyota Motor Europe NV/SA). Оправданный интерес Amserv заключается в эффективном общении с клиентами и получении структурированного обзора всех данных о клиентах;
 • обработка на основании иного оправданного интереса Amserv, при условии, что оправданный интерес Amserv не перевешивает права субъекта данных.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕООХРАННЫХ КАМЕР

Мы используем в представительствах Amserv видеоохранные камеры, чтобы обеспечить защиту наших клиентов и имущества. Поэтому когда Вы посещаете наши представительства, Ваше изображение может остаться на записях наших видеоохранных камер. Видеоохранные камеры Amserv сохраняют только изображение, звук не пишется. Изображение с камер не отслеживается в реальном времени. Зоны, которые попадают в поле зрения видеоохранных камер, отмечены соответствующими наклейками.

Правовым основанием для использования охранных камер и их записей является оправданный интерес Amserv для защиты своих клиентов и имущества, а также к обеспечению безопасности.

Записи охранных камер сохраняются в течение трех месяцев, доступ к записям охранных камер ограничен конкретными работниками Amserv, которым нужен доступ к записям охранных камер строго в связи с выполнением их рабочих задач.

Вы имеете право ознакомиться и получить копию записи, на которой Вы изображены. Для получения копии записи пришлите заявку по контактным данным, указанным в разделе "Контакт" политики конфиденциальности, в которой максимально точно опишите время и место, когда было сохранено Ваше изображение. У Amserv есть право оставить заявку без удовлетворения, если удовлетворение Вашей заявки несоразмерно нарушит права и свободы других лиц. 

5. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПРИ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО В AMSERV

Если Вы участвуете в конкурсе на рабочее место в Amserv, мы обрабатываем опубликованные Вами в СV и/или сопроводительном письме данные.

При участии в конкурсе на рабочее место Вы имеете право знать, какие данные о Вас мы собрали, ознакомиться с собранными нами данными, дать пояснения по этим данным, представить возражения. Кандидат обладает правами субъекта данных, предусмотренными настоящей политикой конфиденциальности и применимым правом.

С данными кандидата в Amserv могут ознакомиться только уполномоченные работники Amserv, участвующие в конкретном процессе набора персонала, а также прочие третьи лица, которые могут нам помогать в процессе набора персонала (фирмы по поиску персонала) или компетентные учреждения, которым следует предоставить доступ в случаях, установленных законом.

Amserv обрабатывает данные кандидата с целью оценить профессиональную пригодность кандидата на свободную должность в Amserv.

Данные выбранных кандидатов Amserv использует для заключения трудового договора. При необходимости мы спрашиваем у лица дополнительные данные. Условия обработки данных работников установлены в политике конфиденциальности работников Amserv.

Данные невыбранных кандидатов хранятся не более одного года с вынесения решения о приеме на работу, после чего данные на бумажном носителе уничтожаются, а электронные данные и данные в портале поиска работы стираются.

При условии, что мы получили от кандидата отдельное согласие, мы можем сохранить данные невыбранных кандидатов с целью отправки невыбранным кандидатам в будущем предложений на участие в организуемых конкурсах.

6. САЙТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ AMSERV

Посредством своих сайтов Amserv предлагает своим клиентом интересующий их контент и использование электронных услуг. Через сайты Amserv Вы можете заказать персональные предложения на свой адрес эл.почты или забронировать время для использования услуг Amserv, например, время на обслуживание, техосмотр, замену резины, ремонт, автомойку или иную услугу, которую можно забронировать у нас на сайте.

При подаче запроса через сайт Amserv мы обрабатываем только те данные, которые Вы передали при отправке нам запроса. Данные, обрабатываемые при использовании эл.услуги, могут охватывать следующие личные данные:

 • имя и фамилия;
 • почтовый адрес и индекс;
 • контактные данные (например, адрес эл.почты и/или номер телефона);
 • данные о Вашей машине (регистрационный номер, заводской номер машины, прочая информация);
 • прочая информация, которую Вы передаете Amserv при использовании эл.услуги.

Сайты Amserv используют cookie-файлы. Cookie-файлы — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сервер отправляет браузеру пользователя и которые сохраняются на жестком диске компьютера пользователя. Наши сайты используют cookie-файлы в целях идентификации, анализа и рекламы. Cookie-файлы Amserv могут собирать о Вас следующие данные:

 • данные о Вашем программном и аппаратном обеспечении (вид Вашего браузера, операционная система);
 • IP-адрес;
 • время посещения сайтов Amserv4
 • адрес перехода на сайт Amserv.

При использовании сайта Вы даете свое согласие на сбор cookie-файлов на Вашем устройстве и доступ к ним. У Вас есть право в любое время запретить использование cookie-файлов, но если Вы примете такое решение, может случиться, что не все разделы сайта будут работать корректно. Дополнительную информацию об использовании cookie-файлов и настройке предпочтений Вы найдете в нашей "Политике использования cookie-файлов".

Сайты Amserv могут также содержать ссылки на сайты третьих лиц. Amserv не несет ответственности за содержание и безопасность сайтов третьих лиц, использование сайтов третьих лиц происходит под собственную ответственность клиента.

Сайты Amserv могут также содержать контент с маркировкой iFrame, который взят с сайтов третьих лиц. При нажатии на iFrame Amserv не несет ответственности за контент третьих лиц, который показывается в iFrame. За показываемую в них информацию полную ответственность несут исключительно собственники этих сайтов. 

7. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ, А ТАКЖЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Вы можете связаться с Amserv и через социальные сети. Например, Вы можете отправить Amserv сообщение или отправить нам пост в социальных сетях. В этом случае мы можем использовать Ваше сообщение или пост для того, чтобы ответить на Ваш запрос или вопрос. Для того, чтобы ответить на Ваш запрос, мы можем запросить у Вас через прямое или личное сообщение дополнительную необходимую информацию, например, Ваше имя, адрес эл.почты, VIN-код машины, номер телефона, месторасположение (город/страна) или марку Вашей машины, модель, год выпуска или другие данные. Присланное Вами в социальных сетях сообщение не используется в иных целях кроме как для ответа на Ваш запрос, но при анонимизации данных мы можем использовать его для улучшения своих товаров или услуг или в других маркетинговых целях.

Если Вы отправите сообщение на стену в социальной сети, просим принимать во внимание, что в своем посте или сообщении нельзя указывать чувствительных данных, которыми Вы не хотите делиться. Пожалуйста, помните, что сообщение, вывешенное на стену в социальной сети, могут прочитать все пользователи этого канала социальной сети.

8. ФОТОГРАФИИ И ЗАПИСИ НА МЕРОПРИЯТИЯХ

Amserv организует и участвует в мероприятиях, где по заказу Amserv делаются фотографии, также мероприятия запечатлеваются иным способом, например, при помощи съемки.

Фотографии и прочие записи, сделанные Amserv на таких мероприятиях, являются собственностью Amserv, Amserv может обрабатывать их (например, публиковать) по своему усмотрению во внутрикорпоративной сети, на своем сайте, по каналам соцсетей или в СМИ.

Принимая участие в организуемых Amserv мероприятиях, Вы должны помнить, что ваши личные данные (например, изображение, голос) могут остаться на вышеуказанных записях. Если участник мероприятия не желает оказаться на записи, он должен предварительно уведомить об этом лиц, делающих запись.

9. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

В определенных случаях Amserv может передавать Ваши личные данные третьим лицам в Европейской экономической зоне.

Amserv может передавать Ваши личные данные:

 • входящим в один концерн с Amserv юридическим лицам с целью более эффективно управлять отношениями между клиентом и Amserv;
 • партнерам Amserv, передача данных которым необходима для выполнения или обеспечения заключенного договора, например, автопроизводителям, импортерам, которым нужно передать данные для выполнения заказа;
 • партнерам Amserv, передача данных которым необходима для лучшего оказания услуги, например, фирмам, оказывающим опорные инфотехнологические услуги, партнерам по маркетингу и пр.;
 • если Вы подаете заявку на заключение договора лизинга, рассрочки или страхования, Amserv может передать Ваши личные данные в выбранную Вами фирму, предоставляющую услуги лизинга, рассрочки и страхования, с которой Вы желаете заключить договор и которая в этом случае является ответственным обработчиком Ваших личных данных с целью выполнения и обеспечения заключенного с Вами договора;
 • в Европейскую экономическую зону и Европейскую Комиссию (для выполнения юридического обязательства, исходящего из Регламента ЕС 2021/392);
 • прочим уполномоченным процессорам Amserv.

При привлечении уполномоченных процессоров Amserv использует только тех уполномоченных процессоров, которые обеспечивают достаточный уровень защиты данных согласно действующим в Европейском союзе правовым актам. При наличии уточняющих вопросов об уполномоченных процессорах Amserv, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактным данным, приведенным в разделе "Контакт". 

10. СОХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Amserv сохраняет Ваши личные данные в виде, который позволяет установить Вашу личность, на протяжении лишь того времени, которое необходимо, исходя из цели сбора личных данных, или обосновано, исходя из оправданного интереса Amserv, при условии, оправданный интерес Amserv и нарушение прав и свобод субъекта данных находятся в равновесии.

При сохранении личных данных мы соблюдаем следующие сроки сохранения:

 • данные, собранные для заключения договора, мы храним до тех пор, пока они нам нужны в связи с выполнением договора, т.е. в течение срока действия договора или до 10 лет после сбора данных, если они больше не нужны для другой цели;
 • первичные бухгалтерские документы мы храним 7 лет;
 • записи охранных камер мы храним не более 3 месяцев;
 • данные, собранные посредством запросов через сайт, мы храним 1 год с момента последнего запроса;
 • иные данные, относящиеся к другим запросам, жалобам и спорам, мы храним до 10 лет после разрешения соответствующего запроса, жалобы или спора; 
 • информация, полученная через cookie-файлы сайтов, хранится 540 дней;
 • чтобы делать рекламные предложения прямого маркетинга на основе согласия, проводить опросы об удовлетворенности клиентов, отправлять информацию, касающуюся транспортного средства клиента, и отправлять приглашения на мероприятия, мы храним личные данные максимум 10 лет с момента получения согласия или до тех пор, пока Вы отзовёте свое согласие (в зависимости от того, что произойдет раньше);
 • Мы храним данные о выбросах CO2 и потреблении энергии транспортным средством (которые мы обрабатываем для выполнения юридических обязательств, вытекающих из Регламента ЕС 2021/392) только до тех пор, пока это необходимо для подготовки этих данных для передачи в Европейскую экономическую зону и Европейскую Комиссию. После передачи эти данные удаляются.

После истечения срока хранения сохраненные на бумажном носителе личные данные уничтожаются, а электронные личные данные стираются (или анонимизируются). Если Вы желаете получить больше информации о том, какие сроки хранения применяются к собранным о Вас личным данным, свяжитесь с нами по контактным данным, указанным в разделе "Контакт".

11. ВАШИ ПРАВА В СВЯЗИ С ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ

Amserv обеспечивает субъектам данных все права, проистекающие из действующих правовых актов. При обработке Ваших личных данных, Вы имеете следующие права:

 • право доступа к данным, что означает, что у Вас есть право в любое время спросить, имеются ли у Amserv личные данные о Вас, а также право получить информацию о том, какие личные данные Amserv обрабатывает в связи с Вами;
 • право на исправление личных данных, что означает, что у Вас есть право запросить у Amserv уточнить или исправить Ваши личные данные, если они недостаточны, неполны или неправильны;
 • право на предоставление возражений, что означает, что у Вас есть право предоставить Amserv возражение в отношении обработки Ваших личных данных;
 • право потребовать стереть личные данные, что означает, что у Вас есть право запросить, чтобы Amserv стер Ваши личные данные, например, если личные данные обрабатываются по Вашему согласию и Вы отозвали свое согласие;
 • право ограничить обработку, что означает, что у Вас есть право требовать, чтобы Amserv ограничил обработку Ваших личных данных, например, если Amserv-у больше не нужны Ваши личные данные в целях обработки, или если Вы предоставили возражение в отношении обработки;
 • право отозвать свое согласие на обработку личных данных, если обработка личных данных основана на данном Вами согласии;
 • право на перенос данных, что означает, что у Вас есть право получить самому все данные, которые Вы предоставили Amserv, в письменной или общепризнанной электронной форме, а также, если это технически возможно, потребовать, чтобы Amserv передал эти данные постороннему поставщику услуги;
 • право подать жалобу в надзорное учреждение, что означает, что если Вы считаете, что Ваши права нарушены в связи с обработкой Ваших личных данных, Вы можете обратиться с жалобой в Инспекцию о защите данных info@aki.ee.

Пожалуйста, помните, что перечисленные в данном разделе права не являются неограниченными. В определенных случаях права других субъектов данных, оправданный интерес Amserv или юридические обязательства Amserv могут ограничить Ваши права.

Для реализации прав, связанных с обработкой личных данных или для подачи заявок, связанных с обработкой личных данных, пожалуйста, обращайтесь к нам по контактным данным, указанным в разделе "Контакт". Мы всегда стараемся отвечать на Ваши заявки и вопросы максимально быстро. 

12. ОБРАБОТКА ДАННЫХ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

Если вы даете свое согласие на следующие действия, это означает, что на основании вашего согласия, помимо Amserv, Toyota Motor Europe и Toyota Baltic AS также будут обрабатывать ваши личные данные для соответствующей цели в качестве ответственных обработчиков, которым Amserv передает ваши личные данные:

 • предложения: создание рекламных предложений прямого маркетинга и персонализированных рекламных предложений;
 • маркетинговые исследования: проведение маркетинговых исследований (в том числе опросов, связанных с маркетинговыми исследованиями, и опросов с маркетинговым или рекламным содержанием, касающихся Вас, Вашего транспортного средства и/или продуктов и услуг Amserv и партнеров по сотрудничеству Amserv, а также Ваших интересов, предпочтений и ожиданий, а также мониторинг их для получения Вашего отзыва);
 • напоминания: отправка информации, которая может включать маркетинговый контент, связанный с Вашим транспортным средством (в том числе отправка информации в вопросах эксплуатации и обслуживания транспортного средства, которые необходимы исходя из требований производителя, истекающих предложений производителя, правовых актов, требований обеспечения безопасности клиента и безопасности на дороге);
 • приглашения на мероприятия: отправка приглашений на мероприятия Amserv и партнеров по сотрудничеству Amserv.

Если вы даете свое согласие, технические данные вашего транспортного средства (например, состояние вашего транспортного средства) будут обрабатывать на основании вашего согласия Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe и Toyota Motor Corporation в качестве ответственных обработчиков, а также технические партнеры (перечислены на www.toyota-europe.com/recipients), которые действуют как уполномоченные процессоры. Целью обработки данных является проведение исследований и разработок в области качества для улучшения продуктов и услуг.

Ваши личные данные, которые обрабатываются на основании оправданного интереса для группировки, де-дупликации и консолидации данных, хранящихся в базе данных, собираются Amserv и передаются Toyota Baltic AS, кто является  ответственным обработчиком этих данных и направляет данные Toyota Motor Europe NV/SA, кто в данном случае является уполномоченным процессором данных. Оправданный интерес к обработке данных заключается в том, чтобы эффективно общаться с Вами как с клиентом Amserv и партнерами по сотрудничеству Amserv и получать структурированный обзор всех данных клиента.

Данные, указанные в настоящей главе 12, будут обрабатываться только до тех пор, пока это необходимо для соответствующей деятельности, и максимально в соответствии со сроками, установленными в главе 10. Для обработки соответствующих данных Amserv запрашивает у Вас за и от имени вышеупомянутых ответственных обработчиков согласие. Если Вы дали свое согласие, Вы имеете право отозвать свое согласие в любое время, отправив соответствующий запрос на адрес электронной почты andmekaitse@amserv.ee (это также контактный адрес ответственных обработчиков данных).

Остальные главы политики конфиденциальности Amserv не применяются к обработке данных, изложенных в этой главе 12, но дополнительную информацию об обработке личных данных, описанную выше, можно найти на веб-сайтах ответственных обработчиков, т.е. https://www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy (Toyota Motor Europe), https://www.toyota.ee/legal/privacy-policy (Toyota Baltic AS) и https://global.toyota/en/privacy-notice/ (Toyota Motor Corporation) и https://toyotaconnected.eu/privacy-policy/ (Toyota Connected Europe).

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К Условиям конфиденциальности применяется право Эстонской Республики.

14. КОНТАКТ

Если у Вас есть вопросы о настоящей "Политике конфиденциальности", вопросы о том, как Amserv обрабатывает Ваши личные данные или если Вы хотите предоставить заявления, связанные с обработкой личных данных, пожалуйста, свяжитесь с Amserv по эл.почте или почте по следующим контактам:

Amserv Grupi AS

Адрес: Пярнуское ш. 232, Таллинн Эстония

Эл.почта: info@amserv.ee

  

Контактные данные работника Amserv, занимающегося защитой данных:

Эл.почта: andmekaitse@amserv.ee

   

Версия: 05.06.2023

Eelmise kehtiva privaatsuspoliitika tingimustega saate tutvuda SIIN