AMSERVI PRIVAATSUSPOLIITIKA

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Amserv Grupi AS ja meie gruppi kuuluvad ühingud (Amserv Auto AS, Ascar Auto AS, Amserv Motors SIA, Amserv Krasta SIA) (edaspidi Amserv või meie) töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie esindusi või veebilehti.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee.   

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.  

1. MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Amserv töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute.

2.    MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kui pöördute Amservi poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Amservi vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 •  ees- ja perekonnanimi;
 •  isikukood või sünniaeg;
 •  isikut tõendava dokumendi andmed;
 •  kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);  
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 • sõiduki info (sõiduki mark, mudel, hind, lisavarustus või muu lepingus toodud info)

Amservil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel. Amserv ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

 

3.    MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Amserv töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel: 

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine Amservi õigustatud huvi alusel, tingimusel, et Te ei ole keelanud endale kliendirahuloluuuringute saatmise;
 • kliendile teabe saatmine kliendi sõiduki kohta, sealhulgas teabe saatmine sõiduki kasutamise ja hooldamise küsimustes, mis on vajalik tulenevalt tootja nõuetest, õigusaktidest, kliendi turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusest;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Amservi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

     4. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate kleebistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Amservi õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Amservi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitikas peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Amservil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

5.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES

Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.

Kandidaadi andmetega saavad Amservis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Amservi volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Amserv töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Amservi vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Amserv töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Amservi töötajate privaatsuspoliitikas.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

6.   AMSERVI VEEBILEHED JA E-TEENUSED

Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Amservi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Amservi teenuste kasutamiseks, näiteks hoolduse, tehnoülevaatuse, rehvivahetuse, remondi, autopesu või muu teenuse aega, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Amservi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Teie sõiduki kohta (registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Amservile edastate.

Amservi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Amservi e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:  

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Amservi veebilehe külastamise ajad;
 • Amservi veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast, lehe alaosas.

Amservi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Amserv ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Amservi veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Amserv iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud.

7.  TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Teie sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Amservi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

8. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL

Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.

Sellistel üritustel Amservi poolt tehtud fotod või muud salvestised on Amservi omand ja Amserv võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.

Amservi poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestama, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

9.  ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Amserv võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Amserviga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Amservi vahelisi suhteid;  
 • Amservi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks autotootjatele maaletoojatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Amservi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Amserv edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • muudele Amservi volitatud töötlejatele.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

10.  ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Amserv säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Amservi õigustatud huvist tingimusel, et Amservi õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

11.    TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Amserv tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Amservil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Amserv Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Amservilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Amservile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Amserv kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Amserv piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Amserv ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Amservile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Amserv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Amservi õigustatud huvid või Amservi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

12.  MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

  13.  KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Amserv Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Amserviga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS

Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti

Telefon: 650 2194

E-post: info@amserv.ee

 

Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

Telefon: 650 2194

E-post: andmekaitse@amserv.ee

 

KÜPSISTE KASUTAMINE AMSERVI VEEBILEHTEDEL

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma Amserv Grupi AS (registrikood 10095579, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn, veebileht www.amserv.ee) küpsiste kasutamise poliitikaga.

Küpsiste kasutamise poliitika eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas Amserv oma veebilehel küpsiseid kasutab ja kuidas Amserv aitab Teil küpsiste tehnoloogia ja veebiserverite logide varal teha meie veebisaidi kasutamisel teadlikke otsuseid.

Palun tutvuge küpsiste kasutamise poliitikaga hoolikalt. Amserv võib teha küpsise kasutamise poliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Amservi veebilehel www.amserv.ee ja www.amservauto.ee.  

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Amserviga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse külastatava veebilehe vahendusel Teie arvuti või muu seadme veebilehitsejasse. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga tagada veebilehtede toimimine, parandada kasutajakogemust ja koguda veebilehtede omanike jaoks teatud laadi teavet. Meie küpsised võivad sisaldada teavet Teie internetieelistuste kohta, aitavad meil kohandada veebisaite Teie huvide järgi, et neid oleks mugavam kasutada ning sisaldavad sageli anonüümset ja kordumatut identifikaatorit.

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS SELLEL VEEBISAIDIL

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, tähendab see, et annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks nendes põhimõtetes kirjeldatud kujul. Kui Te pole küpsiste kasutamisega nõus, siis lugege järgnevat osa pealkirjaga „Küpsiste kasutamise keelamine”.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE KEELAMINE

Teil on võimalus seadistada oma seadmed selliselt, et lubate kõigi küpsiste kasutamist, Teile teatatakse küpsiste väljastamisest või Teile ei saadeta üldse küpsiseid.

Kui Te ei soovi üldjuhul küpsiseid saada või soovite keelata teatud küpsiste kasutamise, peaksite muutma oma veebilehitseja seadeid. Kuna iga veebilehitseja on erinev, tutvuge oma eelistatud veebilehitseja menüüga „Abi”, et saada teavet küpsiste eelistuste muutmise kohta. Veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/ leiate põhjalikku teavet selle kohta, kuidas hallata ja keelata küpsiseid eri veebilehitsejates.

Kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

 

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID?

Küpsiste edastatud teave aitab meil analüüsida, kuidas Te meie veebilehti kasutate, ning pakkuda Teile paremat kasutajakogemust. Teavet, mida küpsiste abil kogutakse, ei kasutata Teie isiku kindlakstegemiseks või Teile reklaamide saatmiseks. Samuti ei kasuta me küpsiseid suunatud ja isikupärastatud reklaamide edastamiseks lastele.

MIS EESMÄRGIL KASUTATAKSE ERI LIIKI KÜPSISEID?

HÄDAVAJALIKUD KÜPSISED

Mõned küpsised on vältimatult vajalikud meie veebilehtede või mõningate nende funktsioonide kasutamiseks (näiteks salvestada konfigureeritud auto või lisada ning hoida tooteid ostukorvis). Kui blokeerite sellised funktsionaalsed küpsised, ei saa Te meie veebilehti kasutada. Nende hulka kuuluvad küpsised, mille abil tehakse kindlaks, kas kasutaja on nõustunud küpsistega, mida meie veebilehel kasutatakse.

Need küpsised ei kogu Teie kohta mingisugust teavet, mida saaks kasutada turunduse otstarbel või selleks, et meelde jätta, kus Te Internetis käinud olete.

ANALÜÜTILISED KÜPSISED

Me võime kasutada analüütilisi küpsiseid koos veebiserveri logifailidega, et parandada oma veebisaitide tõhusust, kogudes selleks koondteavet selle kohta, kui palju külastajaid meil on, kust nad meie saidile liiguvad ja kuidas nad meie veebisaiti kasutavad (nt mis lehed on kõige populaarsemad).

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics on veebikasutuse analüüsitööriist, mis kogub teavet veebilehe kasutuse kohta. Näiteks kogutakse teavet kasutaja riist- ja tarkvara ning lehekülgede sirvimise ja neil viibitud aja kohta. Võimaldame veebianalüüsi vahendil Google Analytics'il lisada ja hallata veebilehel küpsiseid. Google Analytics lisab küpsised külastuste ja veebilehe külastajate andmete logimiseks. Statistikat kasutatakse veebilehe kasutajate kogemuse parandamiseks.

Klõpsake siin, et tutvuda Google’i andmekaitsepõhimõtetega

 

SOTSIAALMEEDIA JA REKLAAM

Me võime siduda oma veebilehtedega kolmandate poolte veebilehti ja teatud sotsiaalvõrgustike funktsioone. Need funktsioonid sisaldavad vahel skripte või muid elemente, mis suudavad sotsiaalvõrgustike küpsiseid lugeda ja neid vahel ka Teie seadmesse talletada. Nende küpsiste eesmärk võib olla reklaamide isikupärastamine või kohandamine Teie huvide järgi. Te saate reguleerida, kas neid küpsiseid kasutatakse või mitte, kuid nende tõkestamine võib takistada mõne meie teenuse pakkumist Teile. Kõiki neid küpsiseid haldavad teised pakkujad ja teise võimalusena võite nende küpsiste tõkestamiseks kasutada teise pakkuja oma tööriistu.

ADFORM

Adform on reklaamiplatvorm, mis kogub teavet reklaamide mõju ning sellega seotud kasutajakäitumise kohta. Samuti tuvastab Adform huvi teatud toodete vastu ning kuvab konkreetsetele sihtrühmadele suunatud reklaame. Adform ei registreeri isikuandmeid ning kogu kogutud teave on anonüümne

AdFormi küpsiste eesmärk on näidata kliendile temale sobivaid reklaame (näiteks kui huviline käib palju spordiga seotud lehtedel, siis näidatakse talle spordireklaame jne). Klõpsake siin, et tutvuda AdForm andmekaitsepõhimõtete ja küpsiste poliitikaga

FACEBOOK

Meie veebilehele võidakse lisada järgmisi Facebooki funktsioone, mis võivad lugeda või talletada Facebooki küpsiseid:

 • nupp „Like” (kasutaja saab Facebookis ära märkida elemendid, mis talle meeldivad);
 • Facebookis jagamine (kasutaja saab elementi Facebookis teistega jagada);
 • Facebooki suhtlusgraafik (meie veebisaitidele saab laadida Facebooki elemente, nt kasutajate profiilipilte, avalikke Facebooki postitusi).

Klõpsake siin, et tutvuda Facebooki andmekaitsepõhimõtetega.
Klõpsake siin, et tutvuda teabega Facebooki küpsiste kohta.

YOUTUBE JA GOOGLE

Meie veebilehele võidakse lisada järgmisi YouTube’i või Google’i funktsioone, mis võivad lugeda või talletada YouTube’i või Google’i küpsiseid:

 • YouTube’i videoesitaja (võimaldab meie veebisaitidel vaadata YouTube’i videoid);
 • YouTube’i kontole sisselogimine (kasutaja saab logida sisse oma YouTube’i kontole ja selle vahendusel tegutseda);
 • Google+1 nupp (kasutaja saab elemendi oma Google+ kontol ära märkida); 
 • Google’i kontole sisselogimine (kasutaja saab logida sisse oma Google’i kontole ja selle vahendusel meie veebisaidil tegutseda).
 • Google Tag Manager on tööriist, mis võimaldab skriptide tõhusat käsitsemist, et veebileht laeks kasutaja veebilehitsejas kiiresti.

       Klõpsake siin, et tutvuda Google’i andmekaitsepõhimõtetega (kehtivad ka YouTube’ile).

Enamik meie küpsiseid aeguvad 540 päeva jooksul juhul kui vahepeal neid ei uuendata.  Analüütilisi küpsiseid võidakse säilitada kuni 1 aasta.

KONTAKT

Kui Teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, võtke palun Amserviga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Amserv Grupi AS

Aadress: Pärnu mnt 232, Tallinn, Eesti

Telefon: 650 2194

E-post: info@amserv.ee  

 

Amservi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

Telefon: 650 2194

E-post: andmekaitse@amserv.ee