Garantii

Hyundai sõiduautodele kehtib 5+ garantiipakett, mis tagab uutele sõiduautodele* 5 aastat garantiid ilma läbisõidupiiranguta ja tasuta ööpäevaringse Hyundai Abi 24 h teenuse kogu Baltikumis.

Tarbesõidukitele**, sh kaubikutele Hyundai H-1, pakume garantiid 3 aastat ilma läbisõidupiiranguta.

Sõidukitele, mida kasutatakse rendiautodena, samuti taksodele ja alarmsõidukitele pakume garantiid 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta.

* sõiduauto - M1 ja M1G kategooria sõiduk
** tarbesõiduk - N1 ja N1G kategooria sõiduk

5-aastane garantii koosneb 3-aastasest tehase poolsest garantiist ja 2 aastasest Hyundai Motor Baltic täiendavast garantiist.

Tehasegarantii

Hyundai Motor Company annab käesoleva garantiitõendi alusel imporditud Hyundai sõidu- või pakiautole garantii kestusega 36 kuud. Kere läbiroostetamise garantii on kuus aastat.

Garantii kehtib 36 kuu jooksul, alates auto esimesele omanikule üleandmise kuupäevast. Garantii kehtib kindlale sõidukile ja ei sõltu omaniku vahetusest. Garantiiaja jooksul kohustub Hyundai poolt volitatud müüja oma kuludega kõrvaldama kõik auto valmistajatehase süül või praakmaterjalide kasutamisest tekkinud rikked ja vigastused.

Garantii kehtivuse tingimuseks on:

 1. kõik hoolderaamatujärgsed hooldused on teostatud õigeaegselt Hyundai esindaja poolt volitatud hooldejaamas ja märgitud hoolderaamatusse
 2. avastatud rikkest või veast on teatatud koheselt (hiljemalt ühe nädala jooksul selle avastamisest)
 3. hooldusel ja remonttöödel on kasutatud vaid originaal- või maaletooja poolt heakskiidetud ja imporditud varuosi või lisaseadmeid
 4. garantiiremondid teostatakse Hyundai maaletooja poolt volitatud hooldejaamas.

Garantiitööde tellimiseks peab sõiduki omanik esitama Hyundai volitatud hoolde-või remondijaamas garantii –ja hooldusraamatu, milles on märgitud kõik korralised hooldused.

Hyundai Motor Company piiratud garantii:

 1. Eriotstarbelistele sõidukitele ehk sõidukitele, mida kasutatakse taksona, või alarmsõidukina, samuti rendisõidukitele kehtib garantii 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta;
 2. auto aku garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 3. Hyundai audiosüsteemi garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 4. Õhukonditsioneeri täitegaasi garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 5. Rehvidele kehtib nende otsegarantii ja mille annab nende valmistaja (antud juhtumeid käsitleb Hyundai volitataud edasimüüja või volitatud remonditöökoda);
 6. Lisavarustusele ja seadmetele,mis ei ole toodetud Hyundai Motor Company poolt kehtib tootja otsegarantii;
 7. Garantii ajal vahetatud osad ei pikenda sõiduki üldgarantiid.

Mis ei kuulu garantii alla?

 • Kõik korralised ja läbisõidujärgsed hooldused;
 • Vigastused ja vead, mis HMB seisukohalt tulenevad sellest, et ei ole teostatud hoolderaamatus toodud regulaarhooldusi ja ülevaatusi;
 • Kõik ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vead;
 • Kõik häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud Hyundai originaalvaruosi või on kasutatud mitteettenähtud kütust või määrdeaineid;
 • Õlid, vedelikud, filtrid, klaasipuhastaja harjad, süüteküünlad, pirnid, kaitsmed, klaasid, rihmad, hõõrdkatted ja muud kuluvad osad;
 • Sõiduk, mille ehitust on muudetud HMB-ga kooskõlastamata.
 • Lisavarustus, mis ei ole heaks kiidetud HMB poolt;
 • Kerged rikked, mis ei tulene materjali– või valmistusvigadest ning häired, mis ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
 • Väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
 • Vähesel määral õli lekkimine tihenditest, kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist alanemist;
 • Plekkdetailide vahelised praod, mis on Hyundai poolt lubatud piirides;
 • Silmaga mittenähtavad värvkatte, kroomitud osade ja iludetailide välised vigastused;
 • Kivide, killustiku, teesoola jms poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon, värvi vananemine, muutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, puu mahladest, tõrvast, tehaste saastest, asjatundmatust remondist või valest ekspluateerimisest;
 • Ülevaatused, pingutused, reguleerimised, rataste seadenurkade reguleerimine, puhastamine, määrimine, õlivahetus, kütuse, aku elektrolüüdi lisamine, konditsioneeri täitegaas jne;
 • Sõiduki tehnilisest tingimusest (rikkest) tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (bensiin, telefonikõned, ööbimine jms);
 • Auto ekspluateerimisest tingitud loomulik kulumine.

Omaniku vastutus

1. Regulaarhooldused
Auto tõrgeteta tööks on vajalik perioodiliste tehnohoolduste õigeaegne teostamine Hyundai Motor Company poolt soovitatud programmi alusel selleks volitatud hooldejaamades. Iga regulaarhoolduse teostamise kohta täidab hooldejaam hoolderaamatus vastava lahtri. Pidage täpselt kinni ettenähtud tähtaegadest, sest tähtaegadest mittekinnipidamisel kaotab auto garantii.

2. Nädala ülevaatused
Jälgige pidevalt auto tehniliist seisukorda. Kontrollige tulede korrasolekut, vedelike tasapindu, rehvide rõhkusid ja värvkatte seisukorda. Küsimuste tekkimisel (näiteks võõrad helid, muutused seadmete tavapärases töös või välimuses jne) pöörduge koheselt volitatud Hyundai hooldejaama poole.

3. Sõiduki tehasekonstruktsiooni säilimine
Hyundai sõiduk on valmistatud parimatest materjalidest, kasutades arenenuimat tehnoloogiat. Seetüttu kaotab garantii kehtivuse juhul kui väljaspool HMB poolt heakskiidetud ametlikke teenindustöökodasid paigaldatakse alarm, kesklukk või muu elektriline lisaseade; muudetakse auto elektriskeemi või ehitust; teostatakse autokere remonttöid või värvimist.

Korrosioonigarantii

Hyundai Motor Company garanteerib, et Teie uue Hyundai sõiduki kere plekkdetailidel puuduvad materjali– ja valmistusvead, mille tõttu võivad tekkida korrosioonist põhjustatud läbivad augud. Hyundai volitatud müüja remondib või asendab kere kõik korrosioonist tingitud läbivate aukudega plekkdetailid sõiduki õige kasutuse korral tasuta.

Garantii kestvus

Kere garantii korrosioonist põhjustatud läbivate aukude tekkimise suhtes on 6 aastat. Materjalist ja valmistusvigadest tingitud muude osade korrosioon kuulub põhigarantii alla.
NB! Mõiste kere plekkdetailid all ei mõelda mingil juhul ühtegi sõiduki väljlasketorustiku osa ega detaili. Garantii alla ei kuulu sõiduki välispinna korrosioon, mis on tavaliselt põhjustatud liiva, soola, rahe või kivide poolt tekitatud kahjustuste tähelepanuta jätmisest.

Hyundai lisagarantii tingimused

Hyundai maaletooja Baltikumis, HYUNDAI MOTOR BALTIC Ltd (HMB) tagab Hyundai sõiduautole lisaks tehasegarantiile kaheaastase ilma läbisõidupiiranguta lisagarantii tehasegarantiiga samadel tingimustel.

1. Lisagarantii kehtivus
1.1 HMB lisagarantii kehtivusaeg on 24 kuud (37.-60. kuu) peale tehasegarantii lõppemist alates uue sõiduki üleandmise kuupäevast. Sõiduki edasimüümisel laieneb garantii järgnevatele omanikele kuni kehtivusaja lõppemiseni juhul, kui garantiitingimused on täidetud kõigi omanike poolt;
2.2 Garantii kehtib Soomes ja kõigis Balti riikides Hyundai volitatud esindustes ning on mõeldud ilmneda võivate tehasepoolsete defektide tasuta kõrvaldamiseks;
2.3 Garantii korvab defektsete agregaatide ja sõlmede remondi või vahetuse. Rikkega seotud nn kaudseid kulutusi (sõiduki seisupäevad, pukseerimine) ning samuti nn loomulikust kulumisest tingitud rikete kõrvaldamise kulusid garantii ei korva;
2.4 Loomuliku kulumise määrab Hyundai volitatud esindaja sõltuvalt sõiduki kasutamistingimustest.

2. Lisagarantii ei laiene:
2.1. Eriotstarbelistele sõidukitele ehk sõidukitele, mida kasutatakse takso või alarmsõidukina, samuti rendisõidukitele. Eriotstarbelistele sõidukitele kehtib garantii 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta;
2.2. Tarbesõidukitele (garantii 3 aastat ilma läbisõidupiiranguta).

Kõiki antud garantiitingimustes käsitlemata olukordi lahendatakse vastavalt kohalikule kehtivale seadusandlusele.