HYUNDAI GARANTII - KOLMEKORDNE KAITSE 5 - 7 AASTAKS

7 aastat garantiid, läbisõidupiiranguta kui sõiduki on lõppkliendile müünud volitatud Hyundai edasimüüja!

7 aastat autoabi – tasuta kõned auto tehnilise rikke korral numbrile +372 622 1330, kust saadetakse abi ööpäevaringselt otse koha peale.

7 aastat tehnilist kontrolli – see on auto seisukorra vabatahtlik tasuta kontroll, mis viiakse omaniku soovil läbi kord aastas regulaarhoolduste vahepeal. Tehniline kontroll sisaldab auto vedelike kontrolli ja vajadusel nende lisamist (sh. mootoriõli, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik), rehvide korrasoleku ja rehvirõhu kontrolli, elektripirnide ning klaasipuhastite kontrolli ja vajadusel nende vahetamise.

Kirjeldatud tehniline kontroll viiakse läbi tasuta, eeldusel, et auto regulaarhooldused on teostatud Hyundai volitatud hooldejaamades. Kontrolli käigus vahetatud osade või lisatud vedelike eest peab omanik tasuma vastavalt hinnakirjale.

7-aastane garantii antakse kõigile uutele Hyundai (2019 mudeliaasta) autodele, mis on registreeritud pärast 1. septembrit 2018. i30 mudeliseeria 7-aastane garantii algas 1. aprillil 2018.

Hyundai seitsmeaastase läbisõidupiiranguta garantii kehtib ainult neile Hyundai sõidukitele, mille on lõppkliendile algselt müünud volitatud Hyundai edasimüüja.

Garantiitingimused 5 aastaks »

Garantiitingimused 7 aastaks »

   

hyundai garantii

TEHASEGARANTII

Hyundai Motor Company (HMC) annab volitatud maaletooja poolt imporditud Hyundai sõiduautodele garantii kestusega 84 kuud.

Garantii kehtib 84 kuud, alates sõiduki üleandmise päevast, kusjuures garantii alguseks loetakse ajaliselt varasem päev. Garantii kehtivuse aja jooksul kohustub Hyundai poolt volitatud edasimüüja ilma sõiduki omanikult tasu küsimata kõrvaldama kõik auto valmistajatehase süül või praakmaterjalide kasutamise tõttu tekkinud rikked ja vigastused.

   
     
   

Garantii kehtivuse tingimuseks on

 • Garantii kehtib vaid juhul, kui kõik hooldus- ja remonttööd on teostatud õigeaegselt ja vastavalt Hyundai Motor Company (HMC) ja volitatud maaletooja poolt kehtestatud eeskirjadele ning standarditele.Kui hooldustöid ei ole teostanud edasimüüja või Hyundai volitatud hooldejaam, siis peab sõiduki omanik tõendama hooldustööde teostamist ning teostatud hooldustööde ja operatsioonide vastavust kõigile HMC nõuetele. Teostatud hooldustööde nõuetelevastavuse tõendamiseks peab sõiduki omanik alles hoidma ja esitama garantiitöö teostajale kõik tööde teostamist kinnitavad ja teostatud tööde sisu kirjeldavad ja nõuetekohasust tõendavad dokumendid (arved, teostatud operatsioonide nimekiri jms dokumendid);
 • Avastatud rikkest või veast on teatatud koheselt (hiljemalt ühe nädala jooksul selle avastamisest).
 • Hooldusel ja remonttöödel on kasutatud vaid originaal- või maaletooja poolt heakskiidetud ja imporditud varuosi või lisaseadmeid.
 • Garantiiremondid teostatakse Hyundai maaletooja poolt volitatud hooldejaamas.
 • Sõidukile paigaldatud elektrilise lisavarustuse puhul ei ole muudetud elektriskeemi. Garantiitööde tellimiseks peab sõiduki omanik esitama Hyundai volitatud hoolde-või remondijaamas garantii –ja hooldusraamatu, milles on märgitud kõik korralised hooldused.

Omaniku vastutus

1. Regulaarhooldused
Auto tõrgeteta tööks on vajalik perioodiliste tehnohoolduste õigeaegne teostamine Hyundai Motor Company poolt soovitatud programmi alusel selleks volitatud hooldejaamades. Iga regulaarhoolduse teostamise kohta täidab hooldejaam hoolderaamatus vastava lahtri. Pidage täpselt kinni ettenähtud tähtaegadest, sest tähtaegadest mittekinnipidamisel kaotab auto garantii.

2. Korraline kontroll
Jälgige pidevalt auto tehnilist seisukorda. Kontrollige tulede korrasolekut, vedelike taset, rehvirõhku ja värvkatte seisukorda. Küsimuste tekkimisel (näiteks võõrad helid, muutused seadmete tavapärases töös või välimuses, jne.) pöörduge koheselt Hyundai volitatud esinduse poole.

 • Esimene hooldus (1000-1500 km peale auto kasutusele võttu) on vabatahtlik.See on vajalik, tagamaks auto mootori parema sissetöötamise.
 • Regulaarhooldused teostatakse sõltuvalt mudelist peale iga 15 000, 20 000 km või 30 000 km läbimist alates auto kasutuselevõtust või eelnevast hooldusest. Vähema läbisõidu puhul tuleb regulaarhooldus teostada peale 12 kuu möödumist auto kasutuselevõtust või eelnevast hooldusest.
 • Iga hoolduse teostamise kohta teeb Hyundai hooldus garantiiraamatusse vastava märke.

3. Sõiduki tehasekonstruktsiooni säilimine
Hyundai sõiduk on valmistatud parimatest materjalidest, kasutades arenenuimat tehnoloogiat. Seetüttu kaotab garantii kehtivuse juhul kui väljaspool HMB poolt heakskiidetud ametlikke teenindustöökodasid paigaldatakse alarm, kesklukk või muu elektriline lisaseade; muudetakse auto elektriskeemi või ehitust; teostatakse autokere remonttöid või värvimist.

4. Sõiduki kasutamine
Sõiduki kasutamisel järgige käsiraamatus toodud juhiseid ning nõuandeid. Küsimuste tekkimisel pöörduge koheselt Hyundai volitatud esinduse poole. Garantii ei kata vigastusi ega kahju, mille põhjuseks on auto ebaõige või ebapiisav hooldus, käsiraamatus toodud juhiste järgimata jätmine, väär kasutamine või nõuetele mittevastav remont.

  

Garantii kehtivuse piirangud

 • Eriotstarbelistele sõidukitele (turvafirmade operatiivsõidukid, kullerning transporditeenust osutavad sõidukid, õppe- ning rendisõidukid, jms.) kehtib 36 kuu pikkune ning 100 000 km läbisõidupiiranguga garantii.
 • Volitatud hooldejaamal on õigus keelduda garantiiremondi teostamisest kui tekib kahtlus sõiduki seisundi ja kasutustingimuste osas;
 • Käivitusakule kehtib 24-kuuline läbisõidupiiranguta garantii. Garantii käivitusakule kehtib üksnes tingimusel, et käivitusakut on hooldatud vastavalt käsiraamatus märgitule;
 • Hooldustarvikutele (piduriklotsid, pidurikettad, klaasipuhastid, süüteküünlad, filtrid, rihmad, siduriketas) kehtib tehasepoolne 24-kuuline garantii juhul, kui tegemist on tehasepoolse paigaldusvea või defektiga. Normaalset kulumist või kasutaja kasutusharjumuste iseärasustest põhjustatud defekte Garantii ei korva;
 • 24-kuuline läbisõidupiiranguta varuosagarantii kehtib kõikidele kliendi poolt ostetud Hyundai originaalvaruosadele, mis on paigaldatud järgides HMC remondijuhiseid ja kasutades HMC standarditega ettenähtud tööriistu;
 • Hyundai audiosüsteemile kehtib 36-kuuline läbisõidupiiranguta garantii;
 • Õhukonditsioneeri täitegaasile kehtib 24-kuuline läbisõidupiiranguta garantii;
 • Rehvidele kehtib garantii vastavalt nende valmistaja poolt ette nähtud tingimustele, mille eest on vastutav vastava rehvi kohalik edasimüüja;
 • Lisavarustusele ja seadmetele, mis on heaks kiidetud HMC poolt, kehtib 12-kuuline garantii.

Korrosioonigarantii

Hyundai Motor Company garanteerib, et Teie uue Hyundai sõiduki kerepaneelidel puuduvad materjali- ja valmistusvead, mille tõttu võivad tekkida korrosioonist põhjustatud läbivad augud. Hyundai volitatud remonditöökoda remondib või asendab sõiduki õige kasutuse korral kõik kere korrosioonist tingitud läbivate aukudega keredetailid tasuta korrosioonigarantii kehtivuse perioodil.

Korrosiooniks loetakse värvipinna all ning plekkdetailide sisepindadel tekkivat läbivat roostet (seestpoolt väljapoole), mille tõttu on saanud kahjustada mõni sõiduki kerepaneel. Korrosioonigarantii säilimise eeltingimuseks on iga-aastase korrosioonikontrolli (Anti Perforation Check) teostamine. Korrosioonikontroll on eraldi tellitav tasuline teenus, mida tuleb teostada HMC poolt väljatöötatud standardite järgi ja mille kohta tuleb teha vastav märge garantii- ja hoolderaamatusse.

NB! Mitte samastada korrosioonikontrolli korralise hooldusega!

Korrosioonigarantii kehtivuse eelduseks on, et korrosioonikontroll on teostatud igal aastal ja korrosioonikontrolli käigus leitud puudused (välised vigastused) on lastud kõrvaldada Hyundai volitatud esinduses mõistliku aja jooksul. Korrosioonikontrolli tellimine vastavalt hoolderaamatus toodud ajagraafikule on sõiduki omaniku vastutusel.

Korrosioonigarantii kestus on 144 kuud (12 aastat) ilma läbisõidupiiranguta. Mõiste ”kerepaneelid” ei hõlma mitte ühelgi juhul sõiduki väljalasketorustikku, veermiku ega pidurisüsteemi osa või detaili. Garantii alla ei kuulu sõiduki välispinna korrosioon, mis on tavaliselt põhjustatud liiva, soola, rahe või kivide poolt tekitatud kahjustuste tähelepanuta jätmisest.

  

Mis ei kuulu garantii alla?

 • kõik läbisõidujärgsed ja korralised hooldused ning nende teostamiseks kasutatavad materjalid;
 • reguleerimised, puhastused, määrimised, õlide ning vedelike lisamine;
 • vigastused ja vead, mis volitatud maaletooja esindaja seisukohalt tulenevad sellest, et ei ole teostatud või ei ole teostatud õigeaegselt hoolderaamatus toodud regulaarhooldusi ja ülevaatusi;
 • kõik ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vigastused ja vead;
 • kõik häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud HMC originaal- või nendega samaväärse kvaliteediga varuosi või varuosi, mis on valmistatud vastavalt samadele tehnilistele näitajatele ja kvaliteedistandarditele või on kasutatud sõiduki ekspluatatsiooniks mitte ette nähtud (käsiraamatus märkimata) kütust või määrdeaineid;
 • sõiduk, mille ehitust on muudetud ilma volitatud maaletooja esindaja eelneva kooskõlastuseta;
 • lisavarustus, mis ei ole heaks kiidetud volitatud maaletooja esindaja poolt;
 • kerged rikked ja häired, mis ei tulene materjali– või valmistusvigadest või ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
 • väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
 • vähesel määral õli lekkimine tihenditest, kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist alanemist;
 • mootori õli- või kütusekulu, mis erineb HMC poolt märgitust;
 • kerepaneelide vahelised praod, mis jäävad HMC poolt lubatud piiridesse. Mõiste ”kerepaneelid” ei hõlma mitte ühelgi juhul sõiduki väljalasketorustikku, veermiku ega pidurisüsteemi osa või detaili;
 • silmaga mittenähtavad värvkatte, kroomitud osade ja iludetailide välised vigastused;
 • kivide, killustiku, teesoola jms. poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon;
 • värvi vananemine, toonimuutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, lindudest, puu mahladest (sh vaigust), tõrvast, tehaste, keskkonna või õhu saastest, asjatundmatust remondist, hoolimatust või valest ekspluateerimisest;
 • ülevaatused, pingutused, reguleerimised, rataste seadenurkade reguleerimine, puhastamine, määrimine, õlivahetus, kütuse, aku elektrolüüdi lisamine, konditsioneeri täitegaas jm võimalikud auto korralise hooldusega seotud tööd;
 • sõiduki tehnilisest tingimusest (rikkest) tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (bensiin, telefonikõned, ööbimine, pukseerimine jne);
 • sõiduki ekspluateerimisest tingitud loomulik kulumine;
 • kindlustusfirmade poolt tagasiostetud sõiduk.

Garantii kaotab kehtivuse, kui autot kasutatakse sportlikel eesmärkidel treeningautona või julgestus- või võistlusautona.